Asociación Forestal de Galicia          

 

Órganos de goberno

 

O órgano soberano da AFG é a Asemblea Xeral formada por todos os membros da Asociación.

O órgano executivo é a Xunta de Goberno formada exclusivamente por propietarios forestais e representantes das xuntas rectoras dos montes veciñais. Os cargos elíxense cada catro anos entre os socios. A Xunta de Goberno está composta polo presidente, tres vicepresidentes: de montes particulares, de montes veciñais e de relacións institucionais, e oito vocais, catro representan os montes particulares e catro os montes veciñais en mancomún.

A escala comarcal, e para unha mellor xestión da Asociación, existen os consellos de comunidades de montes e os consellos de silvicultores, constituídos por delegados que representan localmente os dous grandes colectivos da propiedade forestal galega.

A Asemblea Xeral reúnese unha vez ó ano nun lugar distinto de Galicia. Este acto constitúe un verdadeiro encontro dos silvicultores galegos que celebran un día en común analizando temas forestais e visitando montes e experiencias de interese.

PresidenteFrancisco Javier Fernández de Ana Magán

Vicepresidente de Relacións InstitucionaisAntonio Rigueiro Rodríguez

Vicepresidente de Montes ParticularesJuan Ramón Gallástegui Otero

Vicepresidente de Montes VeciñaisCarlos Hermida García

Vogais de Montes Particulares:

Rogelio Pesqueira Sánchez

José Luis Solloso Tiagonce

Vogais de Montes Veciñais

Manuel Varela Gómez

Jesús Mosquera Puentes

 Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es