Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 57

Usos forestais nos espazos protexidos segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia


O 27 de marzo publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Neste decreto, entre outras cousas, establécense as normas de xestión dos espazos protexidos en Galicia que se resumen a continuación.

Cómpre resaltar que o Plan Director contempla, a proposta da Asociación Forestal de Galicia, que a produción de madeira nos montes xa arborizados con especies alóctonas ou autóctonas cultivadas, pode continuar facéndose, mantendo a mesma especie ou modificándoa se así o prevé o instrumento de ordenación e de xestión forestal aprobado.

Usos permitidos
Están permitidos todos os usos e aproveitamentos forestais recollidos nos correspondentes proxectos de ordenación, documento simple de xestión ou documento compartido de xestión que comprendan áreas incluídas no ámbito territorial deste decreto, que recibisen informe favorable do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza. Tamén están permitidas aquelas actividades de carácter tradicional vinculadas coas explotacións forestais existentes no espazo protexido:

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es