Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 50

As unidades de xestión forestal en Galicia


O pasado mes de xuño entrou en vigor o Decreto 101/2008, do 30 de abril, polo que se regulan as unidades de xestión forestal en Galicia (UXFOR), que teñen por finalidade a reorganización da propiedade forestal para o efecto de garantir a defensa contra os incendios forestais e facilitar a ordenación dos montes e o seu planeamento preventivo, obrigándose a manter un instrumento de xestión forestal específico e unha rede de infraestruturas preventivas básicas.
A creación destas unidades baséase na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. O procedemento de constitución dunha UXFOR iniciarase a partir dunha solicitude dos propietarios interesados inda que tamén poden ser creadas de oficio pola Administración, sempre que se prevexan nos plans de defensa contra incendios dos distritos forestais.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es